Ưu đãi đặc biệt

Khám phá các ưu đãi

Điều khoản & Điều kiện

Việc sử dụng của bạn trên trang web cũng được quản lý bởi chính sách bảo mật của chúng tôi, có thể tìm thấy ở tab dưới đây, chính sách này được tham chiếu trong các điều khoản và điều kiện này. Ngoại trừ những hạn chế của chính sách bảo mật của chúng tôi, đối với tất cả các liên lạc bạn thực hiện với Silverland Hospitality, như qua cuộc gọi điện thoại hoặc email gửi qua liên kết "Liên hệ với chúng tôi" và bao gồm nhưng không giới hạn vào phản hồi, câu hỏi, ý kiến, đề xuất và những nội dung tương tự:

 • (1) bạn không có quyền riêng tư đối với liên lạc của bạn;
 • (2) chúng tôi không có nghĩa vụ bảo vệ liên lạc của bạn khỏi sự tiết lộ và có quyền sao chép, tiết lộ và phân phối liên lạc của bạn cho người khác;
 • (3) chúng tôi có quyền sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, kiến thức chuyên môn, nội dung hoặc kỹ thuật nào có trong liên lạc của bạn cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn vào việc phát triển, sản xuất và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ tích hợp thông tin đó.

Silverland Hospitality điều hành các khách sạn, spa và dịch vụ ẩm thực tại khắp Việt Nam.

Mục đích của trang web là cung cấp thông tin về các khách sạn, spa và dịch vụ của chúng tôi, trả lời yêu cầu từ khách hàng và khách hàng tiềm năng, và cung cấp dịch vụ đặt phòng và đặt chỗ trực tuyến.

Những điều khoản và điều kiện này quy định việc bạn sử dụng trang web và tạo ra một hợp đồng pháp lý ràng buộc giữa Silverland Hospitality và bạn.

Những điều khoản và điều kiện này chỉ áp dụng cho trang web. Các trang web khác do Silverland Hospitality sở hữu hoặc điều hành có thể có các điều khoản và điều kiện riêng của chúng.

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn chấp nhận những điều khoản và điều kiện này, bao gồm bất kỳ thay đổi nào có thể được thực hiện từ thời gian này sang thời gian khác. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện này, lựa chọn duy nhất của bạn là ngừng sử dụng trang web. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí dịch vụ điện thoại và/hoặc internet mà bạn phải chi trả khi truy cập trang web.

1. Độ tuổi dùng Trang Web:

Trang web này dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên. Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng trang web, bạn tuyên bố rằng bạn:

 • (1) từ 18 tuổi trở lên;
 • (2) đủ tuổi hợp pháp để sử dụng trang web; và
 • (3) đủ tuổi hợp pháp để ký một hợp đồng có tính ràng buộc đối với những điều khoản và điều kiện này.

2. Vị trí Địa Lý:

Silverland Hospitality điều hành trang web từ Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nếu bạn sử dụng trang web ở ngoại ô Việt Nam, bạn chịu trách nhiệm tuân thủ các luật lệ địa phương áp dụng và xác định, trong số các điều khác, liệu việc sử dụng trang web của bạn có vi phạm bất kỳ luật lệ địa phương nào không. Hãy lưu ý rằng bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý rằng thông tin cá nhân có thể được truyền đến Việt Nam.

3. Thay Đổi Điều Khoản và Điều Kiện:

Silverland Hospitality giữ quyền thay đổi những điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Bằng cách sử dụng trang web sau bất kỳ thay đổi nào về những điều khoản và điều kiện này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi đó.

4. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

Ngoại trừ những ngoại lệ được tham chiếu cụ thể trong những điều khoản và điều kiện này, toàn bộ nội dung trên trang web là tài sản của Silverland Hospitality hoặc bên thứ ba được tham chiếu hoặc được cấp phép và/hoặc sử dụng theo sự cho phép của Silverland Hospitality, bao gồm nhưng không giới hạn vào tất cả các nhãn hiệu, logo, tên thương hiệu, văn bản, dữ liệu, tài liệu, tin nhắn, hình ảnh, video, âm thanh, đồ họa, liên kết hoặc các tệp tin điện tử khác (tổng hợp, "Nội dung trang web").

5. Đặt Phòng Trực Tuyến:

Đặt phòng trực tuyến cho khách sạn của chúng tôi được thực hiện thông qua trang web.

Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mọi thông tin truy cập tài khoản trang web cần thiết để đặt phòng và đồng ý thông báo cho Silverland Hospitality nếu thông tin truy cập này bị mất, đánh cắp hoặc bị đe dọa bởi bất kỳ cách nào khác. Bạn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động xảy ra trong tài khoản trang web của bạn.

Bạn đồng ý rằng bạn chỉ sẽ đặt phòng hoặc đặt chỗ hợp lý và trung thực cho việc sử dụng của bạn và của khách của bạn, và không cho mục đích khác, bao gồm nhưng không giới hạn vào việc bán lại, chuyển nhượng không phù hợp hoặc đăng trên các trang web của bên thứ ba, hoặc đặt chỗ đặc biệt, giả mạo hoặc gian lận.

6. Hành Vi Nghiêm Cấm:

Hành vi sau đây là nghiêm cấm liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng trang web:

 • (1) vi phạm hoặc khuyến khích người khác vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định có hiệu lực nào;
 • (2) thu thập thông tin cá nhân của người dùng khác hoặc sử dụng bất kỳ công nghệ nào như robot, spider, scraper hoặc các phương tiện tự động khác để truy cập, cạo hoặc đào dữ liệu từ trang web hoặc để thu thập dữ liệu hàng loạt từ trang web để tạo ra bộ sưu tập hoặc cơ sở dữ liệu thông tin về người dùng trang web, xu hướng hoặc chức năng của trang web;
 • (3) tải xuống bất kỳ phần mềm nào từ trang web trừ khi quá trình đó được yêu cầu và được Silverland Hospitality phê duyệt như là một phần của việc sử dụng trang web;
 • (4) tạo áp lực mạng không hợp lý hoặc tấn công từ chối dịch vụ vào trang web hoặc cơ sở hạ tầng máy tính và/hoặc mạng của Silverland Hospitality;
 • (5) hack hoặc lấy trái phép quyền truy cập vào các khu vực được bảo vệ của trang web và/hoặc máy tính, máy chủ hoặc mạng của Silverland Hospitality, và/hoặc bất kỳ máy tính hoặc hệ thống nào khác được sử dụng bởi người dùng khác của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn vào việc đánh lừa các tính năng bảo mật của trang web; và/hoặc
 • (6) tải lên bất kỳ tệp tin hay virus có hại nào.

7. Cam kết bồi thường:

Bạn đồng ý bảo vệ, bảo vệ và giữ vô hại Silverland Hospitality, bao gồm các quan chức, chủ sở hữu, giám đốc, nhân viên, chi nhánh, đại lý, bảo hộ, đại diện, luật sư, và đối tác kinh doanh ("Bên được bảo hộ"), khỏi và chống lại mọi yêu cầu, đòi hỏi, mất mát, chi phí, thiệt hại, trách nhiệm, án phạt, giải thưởng, và chi phí (bao gồm cả phí luật sư và bảo lãnh, chi phí phòng vệ, và thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, đặc biệt, cá nhân, kết quả, hoặc gương mẫu) mà Silverland Hospitality hoặc bất kỳ Bên được bảo hộ nào phải đối mặt, phát sinh từ, hoặc để tránh, mọi yêu cầu hoặc đòi hỏi từ bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng của bạn trên trang web, vi phạm của bạn đối với những điều khoản và điều kiện này, hoặc việc sử dụng trang web bởi bất kỳ người nào sử dụng tài khoản trang web của bạn.

8. Liên kết đến trang Web khác:

Trang web có thể chứa liên kết đến trang web bên ngoài và bên thứ ba, bao gồm cả những quảng cáo bên thứ ba, không được kiểm soát và/hoặc liên kết với Silverland Hospitality. Việc Silverland Hospitality hiển thị các liên kết không có ý nghĩa là chúng tôi chấp thuận, đảm bảo, đề xuất hoặc tán thành các trang web liên kết hoặc nội dung và/hoặc sản phẩm/dịch vụ có sẵn trên những trang web liên kết đó. Các liên kết không có ý nghĩa ngụ rằng có mối liên kết ngầm định với Silverland Hospitality.

Nếu bạn nhấp vào những liên kết này, bạn sẽ rời khỏi trang web. Nếu bạn truy cập các trang web liên kết, bạn sẽ phải tuân thủ các điều khoản sử dụng và các chính sách khác áp dụng cho những trang web liên kết đó. Bạn thăm các trang web liên kết tại rủi ro của bạn và nên tham khảo các chính sách của các trang web liên kết.

9. Tuyên Bố từ Chối Bảo Đảm và Hạn Chế Trách Nhiệm:

Việc sử dụng của bạn trên trang web là tại riêng rủi ro của bạn. Silverland Hospitality không đưa ra bất kỳ bảo đảm, biểu hiện hay ngụ ý, đại diện hay ủng hộ nào đối với trang web hoặc bất kỳ hàng hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua trang web. Silverland Hospitality tuyên bố rõ ràng từ mọi bảo đảm của mọi loại (biểu hiện, ngụ ý, theo quy định, hoặc bất kỳ loại nào khác), bao gồm nhưng không giới hạn trong việc bảo đảm ngụ ý về tính tiện dụng, phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề và không vi phạm.

Silverland Hospitality không bảo đảm rằng các chức năng hoặc nội dung trên trang web sẽ không có lỗi, không có virus hoặc các yếu tố gây hại khác, hoặc an toàn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hỏng hóc nào của máy tính hoặc hệ thống của bạn do hành vi của bên thứ ba khác. Trang web, bao gồm bất kỳ hàng hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua trang web, đều được cung cấp dưới dạng "như nó là" và "như có sẵn".

Trong bất kỳ trường hợp nào, Silverland Hospitality, hoặc bất kỳ sỹ quan, giám đốc, nhân viên, hoặc các bên liên quan khác, đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, tình cờ, kéo theo, đặc biệt, mẫu mực, trừng phạt, thực tế, hoặc bất kỳ thiệt hại gián tiếp nào khác, bao gồm cả mất lợi nhuận hoặc thu nhập, đau đớn và khổ cực, rối loạn tinh thần, hoặc các thiệt hại tương tự, ngay cả khi Silverland Hospitality đã được thông báo về khả năng có các yêu cầu hoặc thiệt hại như vậy, phát sinh từ mọi vấn đề hoặc yêu cầu bạn có thể đề xuất liên quan đến trang web.

10. Chính Sách Bảo Mật và Giao Tiếp:

Việc sử dụng của bạn trên trang web cũng phải tuân theo chính sách bảo mật của chúng tôi được tìm thấy trên tab tiếp theo, chính sách này đã được tích hợp thông qua tham chiếu vào những điều khoản và điều kiện này.

Trừ khi bị hạn chế bởi chính sách bảo mật của chúng tôi, đối với tất cả các liên lạc bạn gửi đến Silverland Hospitality, chẳng hạn như qua e-mail được gửi qua liên kết "Liên hệ với chúng tôi" và bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phản hồi, câu hỏi, ý kiến, đề xuất và tương tự:

 • (1) bạn không có quyền mật vụ cho liên lạc của bạn;
 • (2) chúng tôi không có nghĩa vụ bảo vệ thông tin liên lạc của bạn khỏi sự tiết lộ và có quyền sao chép, tiết lộ và phân phối thông tin liên lạc của bạn cho người khác; và
 • (3) chúng tôi có quyền sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết, nội dung hoặc kỹ thuật nào chứa đựng trong liên lạc của bạn cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ tích hợp thông tin đó.

11. Luật điều chỉnh:

Mọi tranh chấp liên quan đến các điều khoản và điều kiện này hoặc trang web được quy định và sẽ được giải thích theo luật pháp của Việt Nam, mà không xem xét đến bất kỳ quy định nào về mâu thuẫn luật. Bạn không thể rút lại và không điều kiện đồng ý đệ trình tới thẩm quyền độc quyền của tòa án Việt Nam cho bất kỳ vụ kiện hay tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web, từ chối bất kỳ sự phản đối nào về địa điểm của bất kỳ vụ kiện hay tranh chấp đó tại tòa án Việt Nam, và đồng ý không kháng cáo hay đòi đến tòa án Việt Nam rằng vụ kiện hay tranh chấp đó đã được đưa ra tại một diễn đàn không thuận tiện.

12. Điều kiện khác:

Silverland Hospitality giữ quyền, mà không cần thông báo và lý do, để tắt trang web, tài khoản trang web của bạn hoặc quyền truy cập của bạn vào trang web. Điều này bao gồm quyền không tạo ra ảnh hưởng gì đối với bất kỳ đặt phòng nào bạn thực hiện qua trang web. Bạn đồng ý rằng Silverland Hospitality không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về những hành động này.

Nếu bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này được một tòa án có thẩm quyền xác định là không hợp lệ hoặc không thể thực hiện được, điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quy định nào khác của các điều khoản và điều kiện này, tất cả những quy định đó sẽ tiếp tục có hiệu lực toàn bộ. Sự không hợp lệ của bất kỳ điều khoản nào được giới hạn trong phạm vi tòa án nơi mà điều khoản đó được xác định là không hợp lệ.

Việc Silverland Hospitality không thực hiện bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này không phải là một sự từ chối của phần đó.

Ngoài những phần có ngôn ngữ cụ thể về sự sống sót, quyền sở hữu độc quyền, từ chối bảo đảm, những đại diện bạn đã làm, những khoản đền bù và những hạn chế trách nhiệm sẽ tồn tại sau sự chấm dứt của các điều khoản và điều kiện này.

Do các điều khoản và điều kiện này, không có mối liên kết, đại lý, hay bất kỳ loại quan hệ nào khác được tạo ra giữa bạn và Silverland Hospitality ngoại trừ những bên tham gia vào hợp đồng được quy định trong đây.

Silverland Hospitality không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với việc sử dụng của bạn trên Internet hoặc trang web, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc mất hại mà máy tính hay hệ thống liên quan của bạn có thể phải chịu vì việc truy cập trang web.

Silverland Hospitality sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự thất bại nào trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào chứa đựng trong những điều khoản và điều kiện này nếu sự thất bại đó là do những tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Silverland Hospitality.

Nếu bạn cần liên hệ với Silverland Hospitality vì bất kỳ lý do nào không được chỉ định trong những điều khoản và điều kiện này, vui lòng sử dụng thông tin liên hệ sau:

Bộ phận: Marcom

Email: info@silverlandhotels.com

Dành riêng
cho bạn

Đăng ký để nhận các ưu đãi độc quyền từ Silverland!

Tên của bạn(Required)
Liên hệ Tin nhắn

Đặt chỗ

 • Khách sạn The Myst Dong Khoi
 • Khách sạn Silverland Ben Thanh
 • Khách sạn Silverland Mây
 • Khách sạn Silverland Sakyo
 • Khách sạn Silverland Jolie
 • Khách sạn Silverland Yen
 • Khách sạn Silverland Sil
 • Khách sạn Silverland Min