Silverland Yen Hotel

73 - 75 Đường Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

reservation.yen@silverlandhotels.com

(+84) 28 3823 6789


CHECK RATE